preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Natječaji i obavijesti o ishodu natječajnog postupka
Natječaji i obavijesti o ishodu natječajnog postupka

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

Autor: Mirjana Pereš, 25. 10. 2022. 14:03

Obavještavamo kandidatkinje da je po natječaju za radno mjesto spremač/ica   - 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, objavljenom na mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole od 03. listopada 2022.   do 11. listopada 2022. godine, izabrana:

Ivana Naglić,  SSS

čija prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnoj stranici Škole smatra se da su kandidatkinje obavještene o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Autor: Mirjana Pereš, 25. 10. 2022. 14:00

Obavještavamo kandidatkinje da je po natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku   - 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno vrijeme, objavljenom na mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole od 03. listopada 2022.   do 11. listopada 2022. godine, izabrana:

Kristina Kežman,  magistra primarnog obrazovanja, VSS

čija prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnoj stranici Škole smatra se da su kandidatkinje obavještene o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 3. 10. 2022. 12:05

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

KLASA:112-02/22-01/15

URBROJ: 2103-9-1-22-01

Hercegovac, 03.10.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta

-  spremač/ica, 1 izvršitelj (mjesto rada MŠ Hercegovac i PŠ Ladislav),  na određeno, nepuno, radno vrijeme - 20 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, potrebna stručna sprema je najmanje završena osnovna škola prema članku 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2123/03-25/02-18-02 od 22.05.2018.).

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail),  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15., 70/19. i 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti obaviješteni.

S  izabranim kandidatom, Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  03. listopada 2022.  i vrijedi do 11. listopada 2022. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj za radno mjesto spremač/ica".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno posebnim zakonskim propisima.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana

 

 

 

 

 

[više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 3. 10. 2022. 11:46

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

KLASA:112-02/22-01/16

URBROJ: 2103-9-1-22-01

Hercegovac, 03.10.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Naziv radnog mjesta

-  učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku, 1 izvršitelj,  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 105. stavcima 1., 2. i 5., te članku 106.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, učitelj razredne nastave u  produženom boravku mora imati vrstu obrazovanja navedenu u člancima 3. i 4. ili članku 31. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.  6/19. i 75/20.), objavljenog na web stranici:

   http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail) na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15., 70/19. i 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, po pozivu Škole, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje:

 http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove pozivu, odnosno ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  03. listopada 2022.  i vrijedi do 11. listopada 2022. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj za  radno mjesto učitelj/ica u Produženom boravku".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radno mjesto pomoćnik-ca u nastavi

Autor: Mirjana Pereš, 9. 9. 2022. 14:24

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-02/22-01/10

URBROJ:2103-9-1-22-06

Hercegovac,  09. rujan  2022.                                                 

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana  09. rujna  2022. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-02/22-01/09 URBROJ: 2103-9-1-21-01 od  02.08.2022.) za radno mjesto:

 • pomoćnika/ce učeniku s teškoćama u razvoju izabran je Berislav Horvat, VSS,  na određeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno. Navedeni kandidat zaposlen je uz pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.   

  Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Natječaj za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/icw u nastavi

Autor: Mirjana Pereš, 2. 8. 2022. 10:51

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17, 68/18 i 64/20), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br.: 102/18, 59/19 i 22/20), te sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je moguće, faza V u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07  "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020,   Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac,   objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

BROJ TRAŽENIH OSOBA:   1 pomoćnik/ca u nastavi, nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.        

MJESTO RADA: Hercegovac

VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.

PRIJEVOZ: djelomično 

POSEBNI UVJETI:

 • punoljetnost

 • minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

 • uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani člankom 105. stavcima 1., 2. i 6., te člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

 • pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji

 • odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu mora proći edukaciju u trajanju minimalno 20 sati ukoliko već nije prošao istu i o tome ne posjeduje odgovarajući dokument.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika/ice u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko-bilogorske županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) – izdano za vrijeme trajanja  natječaja

U prijavi obvezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15., 70/19. i 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti obaviješteni.

S pomoćnikom  u nastavi, Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  02. kolovoza 2022..

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj za pomoćnika u nastavi".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno posebnim zakonskim propisima.

 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

KLASA:112-02/22-01/09

URBROJ: 2103-9-1-22-01

Hercegovac, 02.08.2022.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

 

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Autor: Mirjana Pereš, 2. 5. 2022. 14:49

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-02/22-01/05

URBROJ: 2103-9-1-22-06

Hercegovac,  02. svibnja  2022.                                                 

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana  02. svibnja 2022. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/22-01/05 URBROJ: 2103-9-1-22-03 od  12.04.2022.) za radno mjesto:

 • spremač/ica,  određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos  Andrijana Jurčić, NSS.

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Autor: Mirjana Pereš, 2. 5. 2022. 14:47

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-02/22-01/04

URBROJ: 2103-9-1-22-07

Hercegovac,  02. svibnja  2022.                                                 

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana  02. svibnja 2022. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/22-01/04 URBROJ: 2103-9-1-22-03 od  31.03.2022.) za radno mjesto:

 • učitelj/ica razredne nastave,  određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos  Dijana Šuflaj, magistra primarnog obrazovanja

  Ravnateljica: Vera Obrovac

 

 

 

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 12. 4. 2022. 11:43

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

KLASA:112-02/22-01/05

URBROJ: 2103-9-1-22-03

Hercegovac, 12.04.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta

-  spremač/ica, 1 izvršitelj (mjesto rada MŠ Hercegovac),  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, potrebna stručna sprema je najmanje završena osnovna škola prema članku 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac  KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2123/03-25/02-18-02 od 22.05.2018.).

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail) na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je pored dokaza o ispunjenju taženih uvjeta iz natječaja uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, po pozivu Škole, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje:

 http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove pozivu, odnosno ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  13. travnja 2022.  i vrijedi do 20. travnja 2022. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana.

Napomena:   U privitku, pod naslovom "više", nalazi se, ovjereni i potpisani, tekst Natječaja za zapošljavanje.

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 31. 3. 2022. 13:08

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

KLASA:112-01/22-01/04

URBROJ: 2103-9-1-22-03

Hercegovac, 31.03.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta

-  učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj,  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 105. stavcima 1., 2. i 5., te članku 106.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, učitelj razredne nastave mora imati vrstu obrazovanja navedenu u člancima 3. i 4. ili članku 31. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.  6/19. i 75/20.), objavljenog na web stranici:

   http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail) na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, po pozivu Škole, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje:

 http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove pozivu, odnosno ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen    31. ožujka 2022.  i vrijedi do 08.  travnja 2022. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana.

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 12. 1. 2022. 11:22

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ:2123-03-25/01-22-04

Hercegovac,  12. siječanj  2022.                                                 

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana  12. siječnja 2022. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/21-01/13 URBROJ: 2123/03-25/01-21-03 od  16.12.2021.) za radno mjesto:

 • učitelj/ica razredne nastave,  određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos  Martina Butković, magistra primarnog obrazovanja

  Ravnateljica: Vera Obrovac

 

 

 

[više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 16. 12. 2021. 13:29

Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13. i 85/15.) ovdje možete vidjeti natječaje za radna mjesta i obavijesti o ishodu natječajnog postupka (u tijeku i ne starije od 1 godine).

Ovdje možete pristupiti poveznicama na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%2 0o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Poveznica iz dokumenta Natječaja:

 http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta 

 

Napomena:

Tekst natječaja dostupan je u PDF dokumentu priloženom pod (više)

 

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Autor: Mirjana Pereš, 26. 10. 2021. 11:33

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-01/21-01/09

URBROJ:2123/03-25/01-21-07

Hercegovac,  25. listopad  2021.                                                 

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana  25. listopada 2021. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/21-01/09 URBROJ: 2123/03-25/01-21-03 od  06.10.2021.) za radno mjesto:

 •   određeno, nepuno - 20 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos  Andrijana Jurčić

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Autor: Mirjana Pereš, 26. 10. 2021. 11:29

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-01/21-01/10

URBROJ:2123/03-25/01-21-05

Hercegovac,  25. listopad  2021.                                                

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana  25. listopada 2021. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  ((KLASA: 112-01/21-01/10 URBROJ: 2123/03-25/01-21-01 od  06.10.2021.) za radno mjesto:

 • učitelj/ica Razredne nastave u Produženom boravku,  određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos  Kristina Kežman, učiteljica razredne nastave

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 6. 10. 2021. 11:07

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

KLASA:112-01/21-01/09

URBROJ: 2123/03-25/01-21-03

Hercegovac, 06.10.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Naziv radnog mjesta

-  spremač/ica, 1 izvršitelj (mjesto rada MŠ Hercegovac i PŠ Ladislav),  na određeno, nepuno, radno vrijeme - 20 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 105. stavcima 1., 2. i 5., te članku 106.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, potrebna stručna sprema je najmanje završena osnovna škola prema članku 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac

KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2123/03-25/02-18-02 od 22.05.2018.).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail) na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, po pozivu Škole, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje:

 http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

 

U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove pozivu, odnosno ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  06. listopada 2021.  i vrijedi do 14. listopada 2021. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

 

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

 

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 6. 10. 2021. 10:59

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

KLASA:112-01/21-01/10

URBROJ: 2123/03-25/01-21-01

Hercegovac, 06.10.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Naziv radnog mjesta

-  učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku, 1 izvršitelj,  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 105. stavcima 1., 2. i 5., te članku 106.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, učitelj razredne nastave u  produženom boravku mora imati vrstu obrazovanja navedenu u člancima 3. i 4. ili članku 31. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.  6/19. i 75/20.), objavljenog na web stranici:

   http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail) na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužan je  u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, po pozivu Škole, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje:

 http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

 

U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove pozivu, odnosno ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava:    8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  06. listopada 2021.  i vrijedi do 14. listopada 2021. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

 

         Ravnateljica

Vera Obrovac

 

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________________      M.P.

                                                                  (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 8. 9. 2021. 12:05

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ:2123/03-25/01-21-05

Hercegovac,  08. rujan 2021.                                               

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana 08. rujna 2021. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/21-01/07 URBROJ: 2123/03-25/01-21-01 od  20.08.2021.) za radno mjesto:

- pomoćnik/ica u nastavi: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 27 sati ukupnog tjednog vremena, primljena je u radni odnos  Mirjana Bosanac.

Ravnateljica:  Vera Obrovac

[više]

Natječaj za radno mjesto pomoćnik/ca u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirjana Pereš, 20. 8. 2021. 12:42

U privitku, pod naslovom "više", nalazi se tekst Natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ice u nastavi.

 

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 12. 2. 2021. 11:24

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ:2123/03-25/01-21-06

Hercegovac,  12. veljače 2021.                                                 

Temeljem članka 10. podstavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)  i članka 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac od  08.04. 2019. (KLASA: 003-05/19-01/03,URBROJ:2123/03-25/02-19-01), Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac zastupana po ravnateljici Veri Obrovac, dana 12.veljače 2021. donosi

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na temelju raspisanog Natječaja za radno mjesto učitelja/ice  Informatike (KLASA: 112-01/21-01/02, URBROJ: 2123/03-25-01-21-03), objavljenog 19.1.2021. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web-stranici škole, obavještavamo da je, dana 08.02.2021., sklopljen Ugovor o radu, na određeno, puno radno vrijeme uz uvjet stjecanja pedagoških kompetencija i polaganja stručnog ispita, s  Ivanom Kovačem, VSS, stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava.

                                                                                           Ravnateljica:  Vera Obrovac

O tome obavijest:

 1. Web-stranica škole
 2. Pismohrana.

 

[više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Autor: Mirjana Pereš, 19. 1. 2021. 13:11

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO 

- učitelj/ica Informatike, 1 izvršitelj, m/ž, na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na natječaj za navedena radna mjesta se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 105. stavcima 1., 2. i 6., te članku 106.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, učitelj Informatike  mora imati vrstu obrazovanja navedenu u člancima 3. i 17. ili članku 31. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.  6/19. i 75/20.), objavljenog na web stranici:

   http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. dokaz o državljanstvu

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15., 70/19. i 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje pisanih prijava:    9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  19. siječnja 2021.  i vrijedi do  27. siječnja 2021. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje: http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

KLASA:112-01/21-01/02

URBROJ: 2123/03-25/01-21-03

Hercegovac, 19.01.2021.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 18. 1. 2021. 14:21

Radno mjesto  učitelj/ica Informatike, određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, koje je  objavljeno u Natječaju za popunu radnog mjesta (KLASA: 112-01/20-01/13 URBROJ: 2123/03-25/01-20-03 od  30.12.2020.) nije popunjeno zbog nepotpisivanje ugovora o radu od strane izabrane kandidatkinje.

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Mirjana Pereš, 30. 12. 2020. 13:04

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac (dalje u tekstu: Škola), raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO 
 

- učitelj/ica Informatike, 1 izvršitelj, m/ž, na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Na natječaj za navedena radna mjesta se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Izrazi navedeni u ovom Natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane  Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju biti zadovoljeni i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u članku 105. stavcima 1., 2. i 6., te članku 106.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Pored navedenog, učitelj Informatike  mora imati vrstu obrazovanja navedenu u člancima 3. i 17. ili članku 31. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.  6/19. i 75/20.), objavljenog na web stranici:

   http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj su kandidati dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja,  potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. dokaz o državljanstvu

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ br.78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15., 70/19. i 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje pisanih prijava:    9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen  30. prosinca 2020.  i vrijedi do  07. siječnja 2021. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 48284 Hercegovac, s naznakom "za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika objavljenog na web stranici, gdje je objavljena literatura prema kojoj će se provesti testiranje: http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole  http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnog_mjesta  najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve će se kandidate obavijestiti o rezultatima natječaja sukladno članku 21. stavku 2. Pravilnika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole

KLASA:112-01/20-01/13

URBROJ: 2123/03-25/01-20-03

Hercegovac, 30.12.2020.

         Ravnateljica:

       Vera Obrovac

Dostaviti:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                           (ovjera-potpis ovlaštenog radnika)

2. Web stranica Škole

3. Oglasna ploča Škole

4. Pismohrana

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Oglasna ploča
 
Drugi obr. mat. 2022.
 
Udžbenici 2022./2023.
 
Upisi u SŠ
 
Poruka tjedna

Izgovorene riječi ponekad bole, ali češće bole one neizgovorene...

 
Javni poziv ponude
Priloženi dokumenti:
Obrazac-Skola u prirodi 2018..docx

 
Anketa
Koji je tvoj omiljeni predmet?

 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Sigurniji internet

 
Eko paket

 
"Skockali" smo se...

 
CARNet
 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Siječanj 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Na današnji dan

 
Raspored sati

 
web stranice

Klikom na slike pogledajte web stranice  "E za sve" i "Sigurnost i zaštita na internetu"

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2012.

Ukupno: 5494016
 
 > Natječaji za popunu radnih mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju