preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Natječaji i obavijesti o ishodu natječajnog postupka

 

Pretplati se na sadržaj ovog modula na ovoj stranici

 

Na našoj web stranici škole možete pogledati natječaje za popunu radnog mjesta.

Objavljivat ćemo ih onako kako će biti potrebe za popunu radnih mjesta.

 

Natječaji i obavijesti o ishodu natječajnog postupka

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 10. 11. 2020. 14:47

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/20-01/12 URBROJ: 2123/03-25/01-20-03 od  21.10.2020.) za radno mjesto:

 • učitelj/ica Razredne nastave, određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos Andrea Vincetić

 • učitelj/ica Razredne nastave u Produženom boravku,  određeno, puno - 40 satno ukupno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos Kristina Kežman

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 21. 10. 2020. 09:30

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  i članka 7. Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 2123/03-25/02-19-01  od 08. travnja 2019.) u daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zapošljavanja, Osnovna škola Slavka Kolara sa sjedištem u Hercegovcu, Braća Petr 2, raspisuje:

NATJEČAJ ZA  RADNA  MJESTA

 • učitelj/ica razredne nastave ,  određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku,  određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme

  OPĆI UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

  POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

  NAZNAKA: Procjena odnosno testiranje provest će se u skladu s člankom 12. i člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja

  Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj

 • životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme

 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - izdan za vrijeme trajanja natječaja

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • e-mail adresu odnosno adresu na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja.

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017., 98/2019.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 21. listopada 2020.  i vrijedi do 29. listopada 2020. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

KLASA: 112-01/20-01/12

URBROJ: 2123/03-25/01-20-03

Hercegovac,   21.10.2020. 

Ravnateljica: Vera Obrovac

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje: mrežne stranice i oglasna ploča     

           

        M.P.               ______________________________

                                ovjera-potpis ovlaštenog radnika/ce

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole                                                                                          

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 19. 10. 2020. 07:32

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/20-01/07 URBROJ: 2123/03-25/01-20-08 od  18.09.2020.) za radno mjesto:

 • učitelj/ica Tehničke kulture, određeno, nepuno - 11 sati ukupno tjedno radno vrijeme , primljena je u radni odnos Edita Filipčić

 • učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku,  određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme, Nikolina Cenger

[više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 18. 9. 2020. 12:12

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  i članka 7. Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 2123/03-25/02-19-01  od 08. travnja 2019.) u daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zapošljavanja, Osnovna škola Slavka Kolara sa sjedištem u Hercegovcu, Braća Petr 2, raspisuje:

NATJEČAJ ZA  RADNA  MJESTA

 • učitelj/ica Tehničke kulture, određeno, nepuno - 11 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku,  određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme

  OPĆI UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

  POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

  NAZNAKA: Procjena odnosno testiranje provest će se u skladu s člankom 12. i člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja

  Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj

 • životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme

 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - izdan za vrijeme trajanja natječaja

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • e-mail adresu odnosno adresu na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja.

 

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017., 98/2019.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 18. rujna 2020.  i vrijedi do 26. rujna 2020. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

KLASA: 112-01/20-01/07

URBROJ: 2123/03-25/01-20-08

Hercegovac,   18.09.2020. 

 Ravnateljica

                      Vera Obrovac   

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje: mrežne stranice i oglasna ploča     

           

        M.P.               ______________________________

                                ovjera-potpis ovlaštenog radnika/ce

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole                                                                                             

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 11. 9. 2020. 10:57

 

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/20-01/10 URBROJ: 2123/03-25/01-20-01 od  25.08.2020.) za radno mjesto:

- pomoćnik/ica u nastavi: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 26 sati ukupnog tjednog vremena, primljena je u radni odnos  Mirjana Bosanac.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 25. 8. 2020. 12:05

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17, 68/18 i 64/20), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br.: 102/18, 59/19 i 22/20),  Projekta Uz potporu sve je moguće, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020 i Odluke Župana Bjelovarsko-bilogorske županije o dodjeli pomoćnika u nastavi (KLASA: 602-01/20-01/9, URBROJ: 2103-09-20-60) od 10. kolovoza 2020. godine,  Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac,  objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

BROJ TRAŽENIH OSOBA:  jedan/jedna  pomoćnik/ca u nastavi, nepuno radno vrijeme 26 sati tjedno                                   

MJESTO RADA: Hercegovac

VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021

PRIJEVOZ: djelomično

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika/ice u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju, kako bi učenik s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovao u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učeniku s komunikacijskim teškoćama.

UVJETI:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz članka 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz  pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. potvrdu o završenom osposobljavanju i stečenoj djelomičnoj kvalifikaciji za pomoćnika u nastavi
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano za vrijeme trajanja natječaja.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidat/kinja dužan/na je prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

S pomoćnikom/icom u nastavi, škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je devet (9) dana od dana objave natječaja.

Natječaj objavljen  25.08.2020. i vrijedi do 02.09.2020.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2,   43284 Hercegovac,  s naznakom "ZA  NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA/CU U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kiji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2123/03-25/01-20-01

Hercegovac, 25.08.2020.                                                                                                                           

Objavljeno:

1.   Web stranice škole

2.   Zavod za zapošljavanje                                               

3.   Oglasna ploča škole                                                    

 

Ravnateljica škole: Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 24. 3. 2020. 10:53

Vezano uz  Natječaj za popunu radnog mjesta ( KLASA: 112-01/20-01/03, URBROJ: 2123/03-25/01-20-04 od 26.02.2020.) za radno mjesto:

- učitelja/ica Kemije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 8 sati ukupnog tjednog vremena, za navedeno  radno mjesto primljena  je u radni odnos  Mateja Nemet.

Radno mjesto učitelja/ice Engleskog jezika  nije popunjeno.

[više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Mirjana Pereš, 26. 2. 2020. 10:10

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17., 68/18. i 98/19. ) i članka 7. Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 2123/03-25/02-19-01  od 08. travnja 2019.) u daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zapošljavanja, Osnovna škola Slavka Kolara sa sjedištem u Hercegovcu, Braća Petr 2, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA  RADNA  MJESTA

 • učitelj/ica Engleskog jezika, određeno, nepuno - 9 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelja/ica Kemije, određeno, nepuno - 8 sati ukupno tjedno radno vrijeme

   

   

  OPĆI UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17., 68/18. i 98/19.).

   

  POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

   

  NAZNAKA: Procjena odnosno testiranje provest će se u skladu s člankom 12. i člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja

   

  Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

   

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj

 • životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme

 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17.,86/18. i 98/19.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • e-mail adresu odnosno adresu na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja.

 

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 26. veljače 2020.  i vrijedi do 05. ožujka 2020. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 2123/03-25/01-20-04

Hercegovac,   26.02.2020. 

  Ravnateljica

    Vera Obrovac  

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 27. 9. 2019. 14:13

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Vezano uz objavu natječaja za popunu radnog mjesta POMOĆNIKA/CE U NASTAVI (KLASA: 112-01/19-01/27, URBROJ: 2123/03-25/01-19-01 od 27.09.2019.), primljena je  radni odnos MIRJANA BOSANAC, SSS sa završenom edukacijom, na određeno, nepuno radno vrijeme – 22 sata tjednog radnog vremena, 4,4 sati dnevno.


Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17 i  68/18), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br.: 102/18 i 59/19),  projekta Uz potporu sve je moguće, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020 i Odluke Župana Bjelovarsko-bilogorske županije o dodjeli pomoćnika u nastavi (KLASA: 602-03/19-01/28, URBROJ: 2103-09-19-37) od 03. rujna 2019. godine,  Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac,  objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

 

BROJ TRAŽENIH OSOBA:  jedan/jedna  pomoćnik/ca u nastavi, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno

                                  

MJESTO RADA: Hercegovac

 

VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.

 

PRIJEVOZ: djelomično

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika/ice u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju, kako bi učenik s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovao u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učeniku s komunikacijskim teškoćama.

 

UVJETI:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz članka 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz  pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. potvrdu o završenom osposobljavanju i stečenoj djelomičnoj kvalifikaciji za pomoćnika u nastavi
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano za vrijeme trajanja natječaja.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidat/kinja dužan/na je prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe navedenog glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

 

S pomoćnikom/icom u nastavi, škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je devet (9) dana od dana objave natječaja.

Natječaj objavljen  27.09.2019. i vrijedi do 05.10.2019.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2,   43284 Hercegovac,  s naznakom "ZA  NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA/CU U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kiji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

KLASA: 112-01/19-01/27

URBROJ: 2123/03-25/01-19-01

Hercegovac,  27.09.2019.

                                                                                                                                 

Objavljeno:

1.   Web stranice škole

2.   Zavod za zapošljavanje                                                        

3.   Oglasna ploča škole                                                 

 

 

Ravnateljica škole:

 

   Vera Obrovac

[više]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Autor: Mirjana Pereš, 27. 9. 2019. 13:32

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Vezano uz objavu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole (KLASA:112-01/19-01/25 URBROJ: 2123/03-25/02-19-01), predsjednica Školskog odbora, gđa Romana Bukač-Šegavac s gđom. Verom Obrovac, potpisala je, dana 29.11.2019., Ugovor o radu za obavljanje poslova ravnateljice Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac.


Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 60. Statuta Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac, Školski odbor Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac, Braće Petr 2, na temelju Odluke donesene na 29. sjednici održanoj 26.  rujna 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi


2.) uvjete propisane člankom 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,


3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1.  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1.  ili  ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova,  može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– diplomu  odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit, sukladno članku 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrdu o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama sukladno zakonskim odredbama (potvrda školske ustanove),

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, izdano za vrijeme trajanja natječaja,

– kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja uz potrebnu dokumentaciju dužni su dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

Program rada za mandatno razdoblje sadržava: ciljeve, aktivnosti, financijski proračun, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju.

U postupku imenovanja ravnatelja vrednuju se dodatne kompetencije: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

 

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije te drugim projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se  u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem članka  102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017)  dužna  je uz prijavu  na natječaj  priložiti pored dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.


Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14  39/18)   dužna  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama školske ustanove.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

KLASA:112-01/19-01/25

URBROJ: 2123/03-25/02-19-01

Školski odbor Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 26. 9. 2019. 14:57

Poništava se Natječaj za  zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

 (KLASA:  112-01/19-01/26; URBROJ: 2123/03-25/01-19-01 od 26.09.2019.), objavljen dana 26. rujna 2019. godine na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči Škole, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavodu za zapošljavanje.

 

 

Ravnateljica škole:

 

   Vera Obrovac

                                  

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 24. 9. 2019. 10:16

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Vezano uz objavu natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU  (KLASA: 112-01/19-01/24, URBROJ: 2123/03-25/01-19-01 od 24.09.2019.), primljen je u radni odnos  Dalibor  Misliveček, magistar primarnog obrazovanja  s informatikom.


Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. ) i članka 7. Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 2123/03-25/02-19-01  od 08. travnja 2019.) u daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zapošljavanja, Osnovna škola Slavka Kolara sa sjedištem u Hercegovcu, Braća Petr 2, raspisuje:

NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 • učitelj/ica razredne nastave u Produženom boravku,  određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme

  OPĆI UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.).

  POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

  NAZNAKA: Procjena odnosno testiranje provest će se u skladu s člankom 12. i člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja

  Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj

 • životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme

 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • e-mail adresu odnosno adresu na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja.

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužn/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2019.  i vrijedi do 02. listopada 2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

KLASA: 112-01/19-01/24

URBROJ: 2123/03-25/01-19-01

Hercegovac,   24.09.2019. 

  Ravnateljica    

                                                                           Vera Obrovac  

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje: mrežne stranice i oglasna ploča     

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole                                                                     

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 23. 9. 2019. 11:23

Vezano uz  natječaj za popunu radnog mjesta ( KLASA: 112-01/19-01/23, URBROJ: 2123/03-25/01-19-01 od 23.09.2019. za radna mjesta:

- učitelja/ice Matematike:  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  primljena je u radni odnos  Blaženka Matička

- učitelja/ice Prirode: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 3 sata ukupnog tjednog vremena

 -učitelja/ica Biologije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 6 sati ukupnog tjednog vremena

- učitelja/ica Kemije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 10 sati ukupnog tjednog vremena, za navedena tri radna mjesta primljena  je u radni odnos  Mateja Nemet.

Radno mjesto učitelja/ice Engleskog jezika  nije popunjeno.


Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. ) i članka 7. Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 2123/03-25/02-19-01  od 08. travnja 2019.) u daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zapošljavanja, Osnovna škola Slavka Kolara sa sjedištem u Hercegovcu, Braća Petr 2, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA  RADNA  MJESTA

 

 • učitelj/ica Matematike,  određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelj/ica Engleskog jezika, određeno, nepuno - 9 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelja/ice Prirode, određeno, nepuno - 5 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelja/ica Biologije, određeno, nepuno - 10 sati ukupno tjedno radno vrijeme

 • učitelja/ica Kemije, određeno, nepuno - 8 sati ukupno tjedno radno vrijeme

   

  OPĆI UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.).

   

  POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

   

  NAZNAKA: Procjena odnosno testiranje provest će se u skladu s člankom 12. i člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja

   

  Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

   

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj

 • životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme

 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • e-mail adresu odnosno adresu na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja.

 

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužn/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 23. rujna 2019.  i vrijedi do 01. listopada 2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

KLASA: 112-01/19-01/23

URBROJ: 2123/03-25/01-19-01

Hercegovac,   23.09.2019. 

                                                                                                            Ravnateljica                 

                                                                                                     Vera Obrovac  

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje: mrežne stranice i oglasna ploča    

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole                                                         

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 28. 6. 2019. 07:57

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/19-01/16,  URBROJ: 2123/03-25/01-19-03 od 22.05.2019.) za radno mjesto Stručni suradnik/ca na određeno, puno, radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj,  nije zaprimljena niti jedna  prijava na natječaj.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 22. 5. 2019. 10:54

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. )  i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama KLASA:602-02/18-07/00459, URBROJ:533-05-19-0013 izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 02. svibnja 2019., Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac dana 22.05.2019. raspisuje

 

                              NATJEČAJ ZA  POPUNU RADNOG MJESTA

PROVEDBA MJERE „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

 

 • Stručni suradnik/ca na određeno, puno, radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti osobe slijedećeg profila: stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, logoped i psiholog.

UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.).

POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj u kojoj će biti naznačena e-mail adresa odnosno adresa na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( prema članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja.
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih.

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužn/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava:  9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 22. svibnja  2019.  i vrijedi do 30. svibnja 2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

KLASA: 112-01/19-01/16

URBROJ: 2123/03-25/01-19-03

Hercegovac,   22.05.2019. 

 

  Ravnateljica:   Vera Obrovac            

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje: mrežne stranice i oglasna ploča     

           

        M.P.               ______________________________

                                ovjera-potpis ovlaštenog radnika/ce

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 22. 5. 2019. 10:51

 Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/19-01/15 URBROJ: 2123/03-25/01-19-03 od 07.05.2019.) za radno mjesto:

- spremač/ica: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 20 sati ukupnog tjednog vremena, primljena je u radni odnos  Danijela Počuć.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Mirjana Pereš, 7. 5. 2019. 10:48

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. ) i članka 7. Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/19-01/03, URBROJ: 2123/03-25/02-19-01  od 08. travnja 2019.) u daljnjem tekstu: Pravilnik o postupku zapošljavanja, Osnovna škola Slavka Kolara sa sjedištem u Hercegovcu, Braća Petr 2, raspisuje:

NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 • spremač/ica  na određeno, nepuno, radno vrijeme - 20 sati tjedno  - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada u PŠ Palešniku i Matičnoj školi u Hercegovcu

  UVJETI:  Prema članku 12. f) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2123/03-25/02-18-02 od 22. svibnja 2018.)  za radno mjesto spremač/ica potrebna je najmanje završena osnovna škola.

  NAZNAKA: Procjena odnosno testiranje provest će se usmeno – poznavanje poslova radnog mjesta,  u skladu s člankom 13. stavak 1. podstavak 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja

  Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj

 • životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme

 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • e-mail adresu odnosno adresu na koju će se kandidatu/kandidatkinji dostaviti obavijest o datumu i vremenu provođenja procjene odnosno testiranja.

Natječajnu dokumentaciju - isprave je potrebno dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužn/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 7. svibnja  2019.  i vrijedi do 15. svibnja 2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim  ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate/kinje izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC s naznakom „za natječaj“.  

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                         

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 2123/03-25/01-19-03

Hercegovac,   07.05.2019. 

Ravnateljica Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Mirjana Pereš, 11. 4. 2019. 14:47

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/19-01/13 URBROJ: 2123/03-25/01-19-01 od 21.03.2019.) za radno mjesto:

-učitelj/ica Matematike:  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  primljena je u radni odnos  Blaženka Matička,  sveučilišna prvostupnica edukacije matematike

- spremač/ica: na neodređeno, nepuno, radno vrijeme - 20 sati ukupnog tjednog vremena, primljena je u radni odnos  Mateja Strabić.

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Dalibor Misliveček, 21. 3. 2019. 10:36

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18.) dana  21. ožujka 2019., Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA  POPUNU RADNIH MJESTA

 

 

 • Učitelj/ica Matematike, puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog vremena, određeno - 1 izvršitelj

 

UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.).

POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

 

 • spremač/ica,  nepuno radno vrijeme - 20 sati ukupnog tjednog vremena, neodređeno  - 1 izvršitelj

 

UVJETI:  Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.), te uvjet završene osnovne škole.

 Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( prema članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nije potrebno dostavljati originale dokumenta, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20

PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Natječaj je objavljen  21. ožujka 2019.,  a rok za podnošenje prijava je  do 29. ožujka 2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVA KOLARA, BRAĆE PETR 2, 43284 HERCEGOVAC.  

Napomena: Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje,

2. Web stranica škole,

3. Oglasna ploča škole.

 

KLASA: 112-01/19-01/13

URBROJ: 2123/03-25/01-19-01

Hercegovac, 21.03.2019. 

                                                                                                    

Ravnateljica:

Vera Obrovac             

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Dalibor Misliveček, 15. 3. 2019. 23:35

Za radno mjesto učitelja Matematike, prema Natječaju za popunu radnog  
mjesta (KLASA: 112-01/19-01/01, URBROJ: 2123/03-25/01-19-04 od  
25.01.2019.) objavljenog 25.01.2019., Školski odbor Osnovne škole  
Slavka Kolara, Hercegovac na  23.  sjednici,  održanoj 14. ožujka  
2019. godine, donio je Odluku o ne odabiru kandidata.

Za radno mjesto učitelja Engleskog jezika, prema Natječaju za popunu  
radnog mjesta (KLASA: 112-01/19-01/01, URBROJ: 2123/03-25/01-19-04 od  
25.01.2019.), objavljenog 25.01.2019., nije zaprimljena niti jedna  
prijava na natječaj.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Oglasna ploča
 
Drugi obr. mat. 2020.
 
Upisi u SŠ
 
Udžbenici 2020./2021.
 
Poruka tjedna

Izgovorene riječi ponekad bole, ali češće bole one neizgovorene...

 
Javni poziv ponude
Priloženi dokumenti:
Obrazac-Skola u prirodi 2018..docx

 
Anketa
Koji je tvoj omiljeni predmet?

 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Sigurniji internet

 
Eko paket

 
"Skockali" smo se...

 
CARNet
CARNET
27.11.2020. 14:19
Istraživanje tržišta – Usluge organizacije događanja za projektne dionike
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET provodi istraživanje tržišta za potrebe nabave Usluge organizacije događanja za projektne dionike. U svrhu istraživanja tržišta CARNET objavljuje sljedeće dokumente: Prilog 1. Specifikacija ... The post Istraživanje tržišta – Usluge organizacije događanja za projektne dionike appeared first on CARNET .

26.11.2020. 15:13
Istraživanje tržišta – Nabava Aplikacije za upravljanje školskom mrežom
U sklopu II. faze programa ,,e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET ... The post Istraživanje tržišta – Nabava Aplikacije za upravljanje školskom mrežom appeared first on CARNET .

25.11.2020. 23:01
INFO Najava radova u Puli 1. 12. 2020. 00:00 – 02:00
Postovani, U utorak, 1. prosinca 2020., u vremenu od 00:00 do 02:00 sata davatelj TK usluge Hrvatski Telekom d.d. izvoditi ce radove na medjugradskoj vezi izmedju Pule i Zagreba, uslijed ... The post INFO Najava radova u Puli 1. 12. 2020. 00:00 – 02:00 appeared first on CARNET .

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Na današnji dan

 
Raspored sati

 
web stranice

Klikom na slike pogledajte web stranice  "E za sve" i "Sigurnost i zaštita na internetu"

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2012.

Ukupno: 5345220
 
 > Natječaji za popunu radnih mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju