preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Natječaji za popunu radnih mjesta

Na našoj web stranici škole možete pogledati natječaje za popunu radnog mjesta.

Objavljivat ćemo ih onako kako će biti potrebe za popunu radnih mjesta.

 

Natječaji i obavijesti o ishodu natječajnog postupka

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA PROVEDBA MJERE „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

Autor: Dalibor Misliveček, 8. 11. 2018. 13:42

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. )  i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama KLASA:602-02/18-07/00459, URBROJ:533-05-18-0009 izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 23. listopada 2018., Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac dana 06.11.2018. raspisuje

 

                              NATJEČAJ ZA  POPUNU RADNOG MJESTA

PROVEDBA MJERE „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

 

 • Stručni suradnik/ca na određeno, puno, radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti osobe slijedećeg profila: stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (logoped) i psiholog.

UVJETI:  prema članku 105. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.).

POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( prema članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja.
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih.

Nije potrebno dostavljati originale dokumenta, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac

/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20

OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Natječaj je objavljen  06. studenoga 2018. , a rok za podnošenje prijava je do 14. studenoga 2018. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVA KOLARA, BRAĆE PETR 2,   43284 HERCEGOVAC.  

Napomena: Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Objavljeno:

1.Hrvatski  zavod  za zapošljavanje,

2. Web stranica škole,

3. Oglasna ploča škole.

 

KLASA: 112-01/18-01/25

URBROJ: 2123/03-25/01-18-01

Hercegovac, 06.11.2018. 

                                                                                

  Ravnateljica

  Vera Obrovac  

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Dalibor Misliveček, 8. 11. 2018. 13:40

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/18-01/21  
URBROJ: 2123/03-25/01-18-01 od 11.10.2018.) za radno mjesto:

-učitelja/ice Matematike:  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati  
ukupnog tjednog radnog vremena,  primljena je u radni odnos  Martina  
Bartolčić,  magistra primarnog obrazovanja s informatikom,

-učitelja/ice Engleskog jezika:  na određeno, nepuno, radno vrijeme -  
14 sati ukupnog tjednog vremena, primljena je u radni odnos  Kristina  
Bičanić, magistra primarnog obrazovanja,

-učitelja/ice Prirode: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 3 sata  
ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj, primljena je u radni odnos    
Kristina Bičanić,  magistra primarnog obrazovanja,

-učitelja/ica Biologije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 6 sati  
ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj, primljena je u radni odnos    
Jelena Hasanac, magistra primarnog obrazovanja,

-učitelja/ica Kemije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 10 sati  
ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj, primljena je u radni odnos   
Antonela Šoštarić,  inženjerka prehrambene tehnologije,

-učitelja/ica Češkog jezika i kulture: na neodređeno, nepuno, radno  
vrijeme - 9 sati ukupnog tjednog vremena, primljena je u radni odnos   
Marina List,  profesorica povijesti i češkoga jezika i književnosti,

-učitelj/učiteljica razredne nastave u Produženom boravku:  određeno,  
puno - 40  satno tjedno radno vrijeme, primljena je u radni odnos   
Mirela Vuić,  magistra primarnog obrazovanja.

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Dalibor Misliveček, 11. 10. 2018. 13:58

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. )  Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac raspisuje:

 

 

 

NATJEČAJ ZA  RADNA MJESTA

 • učitelja/ice Matematike:  na određeno, puno, radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj,
 • učitelja/ice Engleskog jezika:  na određeno, nepuno, radno vrijeme - 14 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj,
 • učitelja/ice Prirode: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 3 sata ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj,
 • učitelja/ica Biologije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 6 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj,
 • učitelja/ica Kemije: na određeno, nepuno, radno vrijeme - 10 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj,
 • učitelja/ica Češkog jezika i kulture: na neodređeno, nepuno, radno vrijeme - 9 sati ukupnog tjednog vremena - 1 izvršitelj,
 • učitelj/učiteljica razredne nastave u Produženom boravku:  određeno, puno - 40  satno tjedno radno vrijeme, 1 izvršitelj,

 

UVJETI:  prema članku 105. stavcima 1. i 6. te članku 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 47/96., 56/01.).

POSEBNI UVJETI:  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( prema članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja.

Nije potrebno dostavljati originale dokumenta, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

 

            Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20

OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

 

Natječaj je objavljen  11. listopada 2018. , a rok za podnošenje prijava je do 19. listopada  2018. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA, BRAĆE PETR 2,   43284 HERCEGOVAC.  

Napomena: Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                           

Objavljeno:

1.Hrvatski  zavod  za zapošljavanje ,

2. Web stranica škole,

3. Oglasna ploča škole,

 

KLASA: 112-01/18-01/21

URBROJ: 2123/03-25/01-18-01

Hercegovac, 11.10.2018. 

                                                      Ravnateljica

                                                                       Vera Obrovac               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Dalibor Misliveček, 12. 9. 2018. 08:09

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/18-01/06  
URBROJ: 2123/03-25/01-18-02 od 08.08.2018.) u radni odnos za radno  
mjesto:

- POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI, primljena je na nepuno, određeno,  
radno vrijeme, MIRJANA BOSANAC sa završenom SSS.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - Pomoćnik u nastavi

Autor: Dalibor Misliveček, 8. 8. 2018. 13:52

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.) i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je moguće, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020,  Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac,  objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

 

BROJ TRAŽENIH OSOBA:  jedan/jedna  pomoćnik/ca u nastavi, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno                         

MJESTO RADA: Hercegovac

VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.

PRIJEVOZ: djelomično 

POSEBNI UVJETI:

 • punoljetnost
 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj i da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti i sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika/ice u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju, kako bi učenik s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovao u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učeniku s komunikacijskim teškoćama.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 3. potvrdu o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ako ju/je kandidat posjeduje - preslika
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdan za vrijeme trajanja natječaja (preslika)

 

Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidat/kinja dužan/na je prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE

%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

S pomoćnikom/icom u nastavi, škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj objavljen 08. kolovoza 2018.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2,   43284 Hercegovac,  s naznakom "ZA  NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA/CU U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

KLASA: 112-01/18-01/06

URBROJ: 2123/03-25/01-18-02

Hercegovac,  08.08.2018.

                                                                                                                                 

Objavljeno:

1.   Web stranice škole

2.   Zavod za zapošljavanje                                                        

3.   Oglasna ploča škole                                                  

 

 

Ravnateljica škole:

 

   Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Dalibor Misliveček, 9. 4. 2018. 07:09

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/18-01/04 URBROJ: 2123/03-25/01-18-04 od 08.03.2018.) u radni odnos za radno mjesto:

- UČITELJA/CE ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE, primljena je na nepuno, određeno, radno vrijeme, LANA MALINA, magistra primarnoga obrazovanja.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - Češki jezik i kultura

Autor: Dalibor Misliveček, 8. 3. 2018. 11:43

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA
HERCEGOVAC
Tel. fax. 043/524-539
KLASA: 112-01/18- 01/04
URBROJ: 2123/03-25/01- 18-04
Hercegovac, 08.03.2018.

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:
web: www.os-skolara- hercegovac.skole.hr
- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac
- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica, fax. 532-913

 

Predmet : OBJAVA NATJEČAJA
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola
Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture: neodređeno, nepuno - 9 satno ukupno tjedno radno vrijeme,
1 izvršitelj.

Uvjeti: prema članku 105. stavak 1.,2. i 6. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47./96, 56./01.).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:
- pisanu prijavu na natječaj,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja.
Osobe koje se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na prednost.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 08.03.2018. do 16.03.2018. godine.
O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac

Ravnateljica:
Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Dalibor Misliveček, 20. 2. 2018. 17:23

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  KLASA:  112-01/18-01/03, URBROJ: 2123/03-25/01-18-07  od 01.02.2018. u radni odnos za radno mjesto:

- učitelj/učiteljica Informatike:  primljen je na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, Dalibor Misliveček, magistar primarnog obrazovanja  s informatikom,

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  primljena je na određeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena, Kristina Bičanić, magistra primarnog obrazovanja,

- učitelj/učiteljica Prirode:  primljena je na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata ukupnog tjednog radnog vremena, Ivana Jovanović, dipl. učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlje,

- učitelj/učiteljica Biologije:  primljena je određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena,   Snježana Vrabec, stručna specijalistica inženjerka poljoprivrede.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - Informatika, Engleski jezik, Priroda, Biologija

Autor: Dalibor Misliveček, 1. 2. 2018. 12:29

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/18-01/03

URBROJ: 2123/03-25/01-18-07

Hercegovac,   01.02.2018.                                                                                         

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

                                                                                - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax.  532-913                                                                                   

                                                                                                         

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     

Na temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   („Narodne novine“,  broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Informatike:  određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,   1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  određeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena,   1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Prirode:  određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata ukupnog tjednog radnog vremena,   1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Biologije:  određeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena,   1 izvršitelj.

 

Uvjeti:   prema članku 105. stavak 1.,2. i 6. i članku  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)   i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47./96, 56./01.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

- pisanu prijavu na natječaj,

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na prednost.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  Poveznica

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 01. veljače 2018.  i vrijedi do 09. veljače 2018..

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac

                                                                                              Ravnateljica:

 

                                                                                                          Vera Obrovac

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 17. 1. 2018. 13:17

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/17-01/14, URBROJ: 2123/03-25/01-17-03 od 28.12.2017.) u radni odnos za radno mjesto:

- UČITELJA/CE ENGLESKOG JEZIKA, primljen je na nepuno, određeno, radno vrijeme, DOMINIK BEHTANIĆ, magistar primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/učiteljica Engleskog jezika

Autor: Blaženka Šantalab, 28. 12. 2017. 16:24

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/17-01/14

URBROJ: 2123/03-25/01-17-03

Hercegovac,   28.12.2017.                                                                                        

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

                                                                 - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax.  532 913                                                                                   

                                                                                                         

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     

Na temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  određeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena,   1 izvršitelj

 

Uvjeti:   prema članku 105. stavak 1.,2. i 6. i članku  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14. i 7/17.)  i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47./96, 56./01.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

- pisanu prijavu na natječaj,

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava na prednost.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  Poveznica

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 29. prosinca 2017.  i vrijedi do 06. siječnja 2018..

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Autor: Blaženka Šantalab, 6. 11. 2017. 08:28

Vezano uz natječaj za popunu radnih  mjesta,  objavljenog dana 12.10. 2017. godine,   dostavljamo sljedeće podatke.

Na radno mjesto:
- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  zaposlena je LANA MALINA, magistra primarnog obrazovanja. Radnica je zaposlena na nepuno, 9  satno ukupno tjedno radno vrijeme, određeno, najduže do 5 mjeseci,

 - učitelj/učiteljica Kemije:  zaposlena je MARTINA KOPRIVA, magistra edukacije kemije. Radnica je zaposlena na nepuno, 10  satno ukupno tjedno radno vrijeme, određeno do povratka radnice na rad,

- učitelj/učiteljica razredne nastave u MŠ u Hercegovcu:  zaposlen je DALIBOR MISLIVEČEK magistar primarnog obrazovanja. Radnik je zaposlen na puno, 40  satno ukupno tjedno radno vrijeme, određeno do povratka radnice na rad,

- učitelj/učiteljica razredne nastave u Produženom boravku:  zaposlena je MIRELA VUIĆ, magistra primarnog obrazovanja. Radnica je zaposlena na puno, 40  satno ukupno tjedno radno vrijeme, određeno najduže do 30.06. 2018. godine,

- spremač/spremačica u PŠ Palešnik:  zaposlena je MATEJA STRABIĆ, srednje strukovno obrazovanje. Radnica je zaposlena na nepuno, 20  satno ukupno tjedno radno vrijeme, određeno do povratka radnice na rad.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/učiteljica: Češkog jezika i kulture, Kemije, razredne nastave u MŠ, razredne nastave u Produženom boravku i spremač/spremačica u PŠ Palešnik

Autor: Juraj Marković, 12. 10. 2017. 11:13

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA
HERCEGOVAC
Tel. fax. 043/524-539
KLASA:  112-01/17-01/10
URBROJ: 2123/03-25/01-17-01
Hercegovac,  11.10.2017.                                                                                           
                                                                                    - mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac
                                                                                      - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac 
                                               - Hrvatski zavod za zapošljavanje Garešnica (oglasna ploča)  fax.  532-913
                                                                                                           
Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA
           
Na temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno - 9  satno ukupno tjedno radno vrijeme, 1 izvršitelj,
- učitelj/učiteljica Kemije:  određeno, nepuno - 10 satno ukupno tjedno radno vrijeme,  1 izvršitelj,
- učitelj/učiteljica razredne nastave u MŠ u Hercegovcu:  određeno, puno - 40  satno  tjedno radno vrijeme, 1 izvršitelj,
- učitelj/učiteljica razredne nastave u Produženom boravku:  određeno, puno - 40  satno tjedno radno vrijeme, 1 izvršitelj,
Uvjeti za učitelja/učiteljicu:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ 47/96. i 56/01.).
- spremač/spremačica u PŠ Palešnik:  određeno, nepuno - 20  satno tjedno radno vrijeme - 1 izvršitelj,
Uvjeti za spremača/spremačicu:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i završena osnovna škola
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:
- pisanu prijavu na natječaj,
      - životopis,
      - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme,
      - domovnicu,
      - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja.
Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Navedeni dokumenti mogu biti preslike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je objavljen  12.10. 2017.  i vrijedi do 20.10.2017..
O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac
                                                                                                                       
                                                                                                          Ravnateljica:
                                                                                                          Vera Obrovac
[više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi

Autor: Blaženka Šantalab, 24. 8. 2017. 12:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14I 7/2017) i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je moguće, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020,  Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Broj traženih osoba:  jedan pomoćnik u nastavi, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno

Mjesto rada: Matična škola u Hercegovcu  

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.

Prijevoz: djelomično 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • državljanstvo

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju, kako bi učenik s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovao u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i senzoričkih barijera.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati nakon selekcije kandidata, a prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S pomoćnikom u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj objavljen  24.08.2017.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac  s naznakom "ZA  NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:  112-01/17-01/07

URBROJ: 2123/03-25/01-17-02

Hercegovac,   24.08.2017.        

Ravnateljica škole:

Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 28. 3. 2017. 13:21

Temeljem Natječaja za zapošljavanje učitelja/ice Češkog jezika i kulture , objavljenog 07.03.2017. godine, u radni odnos primljena je Lana Šimala, VSS,  magistra primarnoga obrazovanja,  na nepuno, određeno radno vrijeme, 9 sati tjedno.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 7. 3. 2017. 12:21

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/17-01/03

URBROJ: 2123/03-25/01-17-04

Hercegovac,   07.03.2017.                                                                                       

                                                            - mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac 

    - Hrvatski zavod za zapošljavanje Garešnica (oglasna ploča)        

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA   

Na temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme -  9  sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ 47/96. i 56/01.).

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

- pisanu prijavu na natječaj,

      - životopis,

      - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Navedeni dokumenti mogu biti preslike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 07. ožujka 2017.  i vrijedi do 15. ožujka 2017..

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac

                                                                                                                       

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

 

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 20. 2. 2017. 15:39

Temeljem Natječaja za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika/ce u nastavi, objavljenog 03.02.2017. godine, u radni odnos primljena je Mirela Vuić, VSS,  magistra primarnoga obrazovanja,  na nepuno, određeno radno vrijeme, 22 sata tjedno.

[više]

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Autor: Blaženka Šantalab, 3. 2. 2017. 13:04

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i sukladno uvjetima projekta „Uz potporu sve je moguće, faza II“,  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali  2014.-2020.“, Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba: jednog  pomoćnika u nastavi, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno.

                                  

Mjesto rada: Matična škola u Hercegovcu (Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016./2017..

Prijevoz: djelomično.  

 

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju, kako bi učenik s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovao u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i senzoričkih barijera.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci).

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

 

Izabrani kandidat dužan je proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati.  

 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom za pomoćnika u nastavi, škola će sklopiti  pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Prijave dostaviti u roku  od   06.02.2017.  do   13.02.2017.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  043-524-539,     043-444-012.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:  112-01/17-01/01

URBROJ: 2123/03-25/01-17-01

Hercegovac,   03.02.2017.     

O tome obavijest:

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:  web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac,

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913, vlatka.kezele.tokic@hzz.hr.                                                                                 

                                                                                                                  

Ravnateljica:

Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 28. 10. 2016. 13:10

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/16-01/14, URBROJ: 2123/03-25/01-16-05 od 13.10.2016.) u radni odnos za radno mjesto:

- UČITELJA/CE MATEMATIKE  primljen je na puno, određeno, radno vrijeme DRAŽEN HERCEG, inženjer geotehnike,
- UČITELJA/CE ENGLESKOG JEZIKA, primljen je na puno, određeno, radno vrijeme, DOMINIK BEHTANIĆ, magistar primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom,
- UČITELJA/CE NJEMAČKOG JEZIKA, primljen je na neodređeno, nepuno, 20 satno tjedno radno vrijeme, GORAN PIHIR, magistar primarnoga obrazovanja s njemačkim jezikom,
 - UČITELJA/CE ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE,  primljena je na određeno, nepuno, 9 satno tjedno radno vrijeme, LANA ŠIMALA,  magistra primarnoga obrazovanja.

U Hercegovcu 28. listopada 2016.

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta učitelja/ice Matematike, Engleskog jezika, Njemačkog jezika i Češkog jezika i kulture

Autor: Blaženka Šantalab, 13. 10. 2016. 10:48

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/14

URBROJ: 2123/03-25/01-16-05

Hercegovac,   13.10.2016.    

                                                                                

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

 - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax.  532-913                                                                                   

                                                                                        

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Njemačkog jezika:  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9  sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj

 

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12. i 94./13. i 152./2014.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47./96, 56./01.).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - presliku dokaza o stručnoj spremi,

      - presliku domovnice,

      - potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Prijave dostaviti u roku   od    14.10.2016.  do   21.10.2016., s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac

                                                                                   Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 9. 9. 2016. 15:00

Temeljem Natječaja za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, objavljenog 19.09.2016. godine, u radni odnos primljena je  Ivona Banić, VŠS, prvostupnica fizioterapije.
 

[više]

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 19. 8. 2016. 15:45

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i sukladno uvjetima projekta „Uz potporu sve je moguće, faza II“,  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali  2014.-2020.“, Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:    jednog  pomoćnika u nastavi, nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno.                               

Mjesto rada: Matična škola u Hercegovcu (Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016./2017..

Prijevoz: djelomično.  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo,
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenici s teškoćama u razvoju, kako bi učenica s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovala u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice),
-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi),
-dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci).

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Izabrani kandidat dužan je proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati.  

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom za pomoćnika u nastavi, škola će sklopiti  pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 19. kolovoza 2016. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  043-524-539,     043-444-012.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:  112-01/16-01/11

URBROJ: 2123/03-25/01-16-01

Hercegovac,   19.08.2016.     

 

O tome obavijest:

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:  web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac,

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913.                                                                                 

                                                                                                                    

Ravnateljica:

Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 11. 4. 2016. 14:53

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta, objavljenog 10.03.2016. godine, u radni odnos za radno mjesto:

- UČITELJA/CE MATEMATIKE puno, određeno, radno vrijeme, primljen je Tomislav Starčić, apsolvent Matematičkog odsjeka na PMF-u ,

- UČITELJA/CE MATEMATIKE nepuno, određeno, radno vrijeme, primljen je Tihomir Juretić, prof. fizike,

- UČITELJA/CE GEOGRAFIJE nepuno, određeno, radno vrijeme, primljena je Valentina Herak, dipl. učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Geografije.

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta učitelja/ice Matematike i Geografije

Autor: Blaženka Šantalab, 10. 3. 2016. 14:14

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/06

URBROJ: 2123/03-25/01-16-03

Hercegovac,   09.03.2016.                                                                              

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                  

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, nepuno radno vrijeme –9 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Geografije:  određeno, nepuno radno vrijeme – 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    10.03.2016.  do   18.03.2016.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac

Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 29. 1. 2016. 11:34

SNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA
HERCEGOVAC
BRAĆE PETR 2
Tel./fax.  043/524-539
KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2123/03-25/01-16-21
Hercegovac, 25.01.2016.Predmet:      Obavijest o rezultatu natječaja


Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE u PŠ Palešnik  objavljenog 11.01.2016  godine u radni odnos na određeno vrijeme primljena je Mirela Vuić, magistra primarnog obrazovanja.

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 29. 1. 2016. 11:32

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA
HERCEGOVAC
BRAĆE PETR 2
Tel./fax.  043/524-539
KLASA: 112-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-25/01-16-39
Hercegovac, 25.01.2016.


Predmet:      Obavijest o rezultatu natječaja


Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČA/ICE  objavljenog 11.01.2016  godine u radni odnos na neodređeno radno vrijeme primljena je Marija Jambreković iz Hercegovca.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 1. 2016. 15:00

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

Tel./fax.  043/524-539

e-mail: ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr

web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr     

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/02

URBROJ: 2123/03-25/01-16-02

Hercegovac,   08.01.2016.    

                 

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj razredne nastave u PŠ Palešnik:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    11.01.2016.  do   18.01.2016.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac,

Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta spremač/spremačica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 1. 2016. 15:00

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/01

URBROJ: 2123/03-25/01-16-03

Hercegovac,  08.01.2016.     

                                                                               

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

       - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac                    

    - Hrvatski zavod za zapošljavanje                     

                                                                                       

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- spremač/spremačica:  neodređeno,  puno radno vrijeme

Uvjet:  završena osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    11. 01.2016.  do   18 .01.2016.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac,

Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Oglasna ploča
 
Udžbenici 2018.-19.
 
Poruka tjedna

Izgovorene riječi ponekad bole, ali češće bole one neizgovorene...

 
Javni poziv ponude
Priloženi dokumenti:
Obrazac-Skola u prirodi 2018..docx

 
Upisi u SŠ
 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Sigurniji internet

 
Eko paket

 
"Skockali" smo se...

 
Anketa
Moje najdraže godišnje doba je...

 
CARNet
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
07.12.2018. 15:30
Održan Strateški forum o digitalnom sazrijevanju škola
U organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET i Ministarstva znanosti i obrazovanja, održan je Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola". Na Forumu su uz pomoćnicu ministrice znanosti i obrazovanja, prof. Lidiju Kralj sudjelovali i Ádám Horváth iz mađarskog Centra za digitalnu pedagogiju i metodologiju i Borut Čampelj iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta u Sloveniji.

04.12.2018. 09:01
Najava: Strateški forum "Digitalno sazrijevanje škola"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja organizira Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola", koji će se održati u srijedu, 5. prosinca 2018. godine s početkom u 15 sati u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

03.12.2018. 08:40
NATO vježba "Cyber Coalition 2018"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET sudjelovala je u jedanaestoj po redu NATO vježbi zaštite NATO i nacionalnih računalnih sustava pod nazivom "Cyber Coalition 2018". 

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Raspored sati

 
web stranice

Klikom na slike pogledajte web stranice  "E za sve" i "Sigurnost i zaštita na internetu"

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2012.

Ukupno: 5188115
 
 > Natječaji za popunu radnih mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju