preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Natječaji za popunu radnih mjesta

Na našoj web stranici škole možete pogledati natječaje za popunu radnog mjesta.

Objavljivat ćemo ih onako kako će biti potrebe za popunu radnih mjesta.

 

Natječaji i obavijesti o ishodu natječajnog postupka

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 28. 3. 2017. 13:21

Temeljem Natječaja za zapošljavanje učitelja/ice Češkog jezika i kulture , objavljenog 07.03.2017. godine, u radni odnos primljena je Lana Šimala, VSS,  magistra primarnoga obrazovanja,  na nepuno, određeno radno vrijeme, 9 sati tjedno.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 7. 3. 2017. 12:21

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/17-01/03

URBROJ: 2123/03-25/01-17-04

Hercegovac,   07.03.2017.                                                                                       

                                                            - mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac 

    - Hrvatski zavod za zapošljavanje Garešnica (oglasna ploča)        

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA   

Na temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,  broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme -  9  sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ 47/96. i 56/01.).

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

- pisanu prijavu na natječaj,

      - životopis,

      - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Navedeni dokumenti mogu biti preslike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 07. ožujka 2017.  i vrijedi do 15. ožujka 2017..

O rezultatima izbora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac

                                                                                                                       

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

 

 

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 20. 2. 2017. 15:39

Temeljem Natječaja za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika/ce u nastavi, objavljenog 03.02.2017. godine, u radni odnos primljena je Mirela Vuić, VSS,  magistra primarnoga obrazovanja,  na nepuno, određeno radno vrijeme, 22 sata tjedno.

[više]

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Autor: Blaženka Šantalab, 3. 2. 2017. 13:04

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i sukladno uvjetima projekta „Uz potporu sve je moguće, faza II“,  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali  2014.-2020.“, Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba: jednog  pomoćnika u nastavi, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno.

                                  

Mjesto rada: Matična škola u Hercegovcu (Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016./2017..

Prijevoz: djelomično.  

 

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju, kako bi učenik s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovao u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i senzoričkih barijera.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci).

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

 

Izabrani kandidat dužan je proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati.  

 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom za pomoćnika u nastavi, škola će sklopiti  pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Prijave dostaviti u roku  od   06.02.2017.  do   13.02.2017.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  043-524-539,     043-444-012.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:  112-01/17-01/01

URBROJ: 2123/03-25/01-17-01

Hercegovac,   03.02.2017.     

O tome obavijest:

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:  web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac,

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913, vlatka.kezele.tokic@hzz.hr.                                                                                 

                                                                                                                  

Ravnateljica:

Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 28. 10. 2016. 13:10

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta  (KLASA: 112-01/16-01/14, URBROJ: 2123/03-25/01-16-05 od 13.10.2016.) u radni odnos za radno mjesto:

- UČITELJA/CE MATEMATIKE  primljen je na puno, određeno, radno vrijeme DRAŽEN HERCEG, inženjer geotehnike,
- UČITELJA/CE ENGLESKOG JEZIKA, primljen je na puno, određeno, radno vrijeme, DOMINIK BEHTANIĆ, magistar primarnoga obrazovanja s engleskim jezikom,
- UČITELJA/CE NJEMAČKOG JEZIKA, primljen je na neodređeno, nepuno, 20 satno tjedno radno vrijeme, GORAN PIHIR, magistar primarnoga obrazovanja s njemačkim jezikom,
 - UČITELJA/CE ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE,  primljena je na određeno, nepuno, 9 satno tjedno radno vrijeme, LANA ŠIMALA,  magistra primarnoga obrazovanja.

U Hercegovcu 28. listopada 2016.

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta učitelja/ice Matematike, Engleskog jezika, Njemačkog jezika i Češkog jezika i kulture

Autor: Blaženka Šantalab, 13. 10. 2016. 10:48

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/14

URBROJ: 2123/03-25/01-16-05

Hercegovac,   13.10.2016.    

                                                                                

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

 - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax.  532-913                                                                                   

                                                                                        

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj,

- učitelj/učiteljica Njemačkog jezika:  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9  sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj

 

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12. i 94./13. i 152./2014.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47./96, 56./01.).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - presliku dokaza o stručnoj spremi,

      - presliku domovnice,

      - potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj,  a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Prijave dostaviti u roku   od    14.10.2016.  do   21.10.2016., s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu škole:   Osnovna škola  Slavka Kolara,   Braće Petr 2,      43284 Hercegovac

                                                                                   Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 9. 9. 2016. 15:00

Temeljem Natječaja za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, objavljenog 19.09.2016. godine, u radni odnos primljena je  Ivona Banić, VŠS, prvostupnica fizioterapije.
 

[više]

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 19. 8. 2016. 15:45

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i sukladno uvjetima projekta „Uz potporu sve je moguće, faza II“,  u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali  2014.-2020.“, Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:    jednog  pomoćnika u nastavi, nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno.                               

Mjesto rada: Matična škola u Hercegovcu (Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016./2017..

Prijevoz: djelomično.  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo,
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenici s teškoćama u razvoju, kako bi učenica s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovala u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice),
-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi),
-dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci).

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Izabrani kandidat dužan je proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati.  

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom za pomoćnika u nastavi, škola će sklopiti  pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 19. kolovoza 2016. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, 43284 Hercegovac s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  043-524-539,     043-444-012.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:  112-01/16-01/11

URBROJ: 2123/03-25/01-16-01

Hercegovac,   19.08.2016.     

 

O tome obavijest:

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:  web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac,

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913.                                                                                 

                                                                                                                    

Ravnateljica:

Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 11. 4. 2016. 14:53

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta, objavljenog 10.03.2016. godine, u radni odnos za radno mjesto:

- UČITELJA/CE MATEMATIKE puno, određeno, radno vrijeme, primljen je Tomislav Starčić, apsolvent Matematičkog odsjeka na PMF-u ,

- UČITELJA/CE MATEMATIKE nepuno, određeno, radno vrijeme, primljen je Tihomir Juretić, prof. fizike,

- UČITELJA/CE GEOGRAFIJE nepuno, određeno, radno vrijeme, primljena je Valentina Herak, dipl. učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Geografije.

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta učitelja/ice Matematike i Geografije

Autor: Blaženka Šantalab, 10. 3. 2016. 14:14

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/06

URBROJ: 2123/03-25/01-16-03

Hercegovac,   09.03.2016.                                                                              

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                  

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, nepuno radno vrijeme –9 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Geografije:  određeno, nepuno radno vrijeme – 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    10.03.2016.  do   18.03.2016.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac

Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 29. 1. 2016. 11:34

SNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA
HERCEGOVAC
BRAĆE PETR 2
Tel./fax.  043/524-539
KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2123/03-25/01-16-21
Hercegovac, 25.01.2016.Predmet:      Obavijest o rezultatu natječaja


Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE u PŠ Palešnik  objavljenog 11.01.2016  godine u radni odnos na određeno vrijeme primljena je Mirela Vuić, magistra primarnog obrazovanja.

[više]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Autor: Blaženka Šantalab, 29. 1. 2016. 11:32

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA
HERCEGOVAC
BRAĆE PETR 2
Tel./fax.  043/524-539
KLASA: 112-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-25/01-16-39
Hercegovac, 25.01.2016.


Predmet:      Obavijest o rezultatu natječaja


Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČA/ICE  objavljenog 11.01.2016  godine u radni odnos na neodređeno radno vrijeme primljena je Marija Jambreković iz Hercegovca.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 1. 2016. 15:00

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

Tel./fax.  043/524-539

e-mail: ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr

web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr     

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/02

URBROJ: 2123/03-25/01-16-02

Hercegovac,   08.01.2016.    

                 

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj razredne nastave u PŠ Palešnik:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    11.01.2016.  do   18.01.2016.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac,

Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta spremač/spremačica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 1. 2016. 15:00

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/16-01/01

URBROJ: 2123/03-25/01-16-03

Hercegovac,  08.01.2016.     

                                                                               

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

       - oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac                    

    - Hrvatski zavod za zapošljavanje                     

                                                                                       

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- spremač/spremačica:  neodređeno,  puno radno vrijeme

Uvjet:  završena osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    11. 01.2016.  do   18 .01.2016.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac,

Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Oglasna ploča
 
Javni poziv ponude
 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Udžbenici 2016.-17.
 
Upisi u SŠ
 
Sigurniji internet

 
Eko paket

 
Citat tjedna

      ''Imanje vrijedi, znanje vrijedi više, ako propadne imanje, ostaje znanje.''

                                                                                (latinska)                                     
 
"Skockali" smo se...

 
Anketa
Moje najdraže godišnje doba je...

 
CARNet
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
25.04.2017. 14:34
Pozivamo vas na STEM Discovery week u okviru projekta Scientix 3
U sklopu Scientix 3 projekta, u tjednu od 24. do 30. travnja 2017. odvija se STEM Discovery week. Pogledajte sadržaj događanja u sklopu STEM tjedna te pronađite inspiraciju i nove ideje za rad s vašim učenicima. 

20.04.2017. 08:41
Objavljen Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a
CARNetov odjel za Nacionalni CERT objavio je Godišnji izvještaj o aktivnostima u 2016. godini u kojem je dan pregled sigurnosti na internetu u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

18.04.2017. 15:20
Croatian Makers radionice s BBC micro:bitovima u CARNetu
U okviru Croatian Makers projekta tijekom travnja 2017. godine u prostorijama Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet održavaju se inicijalne radionice s BBC micro:bitovima za učenike osnovnih i srednjih škola te donatore STEM revolucije.

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Travanj 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Raspored sati

 
web stranice

Klikom na slike pogledajte web stranice  "E za sve" i "Sigurnost i zaštita na internetu"

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2012.

Ukupno: 4984636
 
 > Natječaji za popunu radnih mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju